Prinsjesdag 2016: BTW ontvangsten stijgen harder dan het BBP

Vandaag is het Prinsjesdag 2016, de dag waarop de begroting voor het nieuwe jaar wordt vast gesteld. Uit de begroting blijkt dat de BTW ontvangsten harder stijgen dan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar.

“Prinsjesdag 2016: BTW ontvangsten stijgen harder dan het BBP” verder lezen

Uitwisseling inlichtingen over rulings

OESO

De aanpak van belastingontwijking en agressieve fiscale planning staat internationaal hoog op de agenda. In 2013 is het G20/OESO-project Addressing Base Erosion & Profit Shifting (BEPS-project) van start gegaan. Op 5 oktober 2015 heeft de OESO de definitieve actierapporten van dit project gepresenteerd. Een van de actiepunten van het BEPS-project betreft het tegengaan van schadelijke belastingpraktijken door middel van de uitwisseling van inlichtingen over rulings tussen belastingautoriteiten.

EU

Ook de Europese Raad heeft aangedrongen op het opvoeren van de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning. Het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de transparantie inzake rulings te vergroten door uitwisseling inlichtingen over rulings tussen belastingautoriteiten binnen de Europese Unie (EU) automatisch uit te gaan wisselen, is door de Europese Raad dan ook positief verwelkomd. In Richtlijn 2015/2376/EU (de richtlijn) zijn daartoe voorschriften over de automatische uitwisseling van rulings en verrekenprijsafspraken tussen EU-lidstaten (verder: lidstaten) opgenomen.

“Uitwisseling inlichtingen over rulings” verder lezen

Belastingontwijking door wapenproducenten?

Is er sprake van belastingontwijking door wapenproducenten? Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft hierover Kamervragen beantwoord.

Beantwoording Kamervragen belastingontwijking door wapenproducenten

2015Z25245

Beantwoording vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Merkies (SP) en Grashoff (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken over de belastingontwijking door wapenproducenten, ingezonden 23 december 2015.

“Belastingontwijking door wapenproducenten?” verder lezen

Pakket met maatregelen tegen belastingontwijking in Ecofin feb 2016

 

De Europese Commissie zal in de komende Ecofinraad op 11 en 12 februari 2016 een presentatie geven over haar pakket met maatregelen tegen belastingontwijking, dat zij op 28 januari jl. heeft gepubliceerd.

Pakket met maatregelen tegen belastingontwijking

Het pakket bevat onder meer een richtlijnvoorstel met maatregelen tegen belastingontwijking, een richtlijnvoorstel voor country-by-country reporting van bedrijven aan belastingdiensten en een Mededeling over een externe strategie voor de EU voor effectieve belastingheffing.

Kabinetsstandpunt

Het kabinetsstandpunt met betrekking tot het pakket zal binnenkort naar de Kamer worden gestuurd in de vorm van een BNC-fiche. Het Nederlandse voorzitterschap wil aan deze voorstellen van de Commissie hoge prioriteit geven. Inzet is om over beide richtlijnen die de Commissie voorstelt, een politiek akkoord te bereiken tussen de lidstaten nog tijdens het Nederlands voorzitterschap.

De voorstellen sluiten voor een belangrijk deel aan bij de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO, waaraan Nederland en veel andere lidstaten actief hebben deelgenomen. Daarnaast zijn aan BEPS gerelateerde onderdelen van het voorstel voor de gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) de laatste maanden ook al meerdere keren door de lidstaten besproken. Deze onderdelen zijn nu in het richtlijnvoorstel met maatregelen tegen belastingontwijking opgenomen.

Bron: rijksoverheid

Antwoorden op kamervragen over FinTech betaaldiensten 15-12-2015

Hieronder vind je de beantwoording van kamervragen over zogeheten FinTech betaaldiensten.

Wat is FinTech?

FinTech staat voor Financial Technology oftewel Financiële Technologie in het Nederlands. Financiële Technologie heeft betrekking op ondernemers die ondernemingen beginnen gebaseerd op het gebruik van software om financiële diensten te verlenen. FinTech ondernemingen zijn meestal startups opgericht met het doel om de huidige gevestigde orde van financiële dienstverleners te verstoren die minder op software vertrouwen. Het wordt daarom ook wel onder disruptive technology geschaard. “Antwoorden op kamervragen over FinTech betaaldiensten 15-12-2015” verder lezen