Afvalstoffenbelasting heringevoerd per 1 april 2014?

Het lijkt erop dat de afvalstoffenbelasting heringevoerd wordt met ingang van 1 april 2014. De afvalstoffenbelasting was afgeschaft per 1 januari 2012.

Vuilniszak

Garbagebag door Lenteui (stock.xchng)

Antwoord op vragen belastingplan 2014

In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat in 2014 afvalstoffenbelasting wordt geïntroduceerd. De opbrengst hiervan zou in 2014 € 25 miljoen moeten zijn. De staatssecretaris wil dit als volgt aanpakken.

Tarief

Per 1 april 2014 wordt de afvalstoffenbelasting heringevoerd. Het tarief wordt € 17 voor elke 1000 kg gestort afval. Dit is een aanzienlijke verlaging van het voorgestelde tarief van € 51. Met dit verlaagde tarief en de
vervroegde inwerkingtreding realiseert de staatssecretaris de voor 2014 voorziene opbrengst van € 25 miljoen. Hiermee is de belastingdruk na de herinvoering voor de meeste afvalstoffen vergelijkbaar met de situatie vóór afschaffing van de afvalstoffenbelasting.

Tariefonderscheid en export

Waarom wordt er geen tariefonderscheid voor afval dat alleen gestort kan worden en een afval dat gestort wordt maar dat ook gerecycled kan worden? Hoe wordt omgegaan met stromen die naar het buitenland gaan? En hoe wordt aangekeken tegen het introduceren van een gelijkwaardige heffing die verschuldigd is bij het exporteren van de genoemde afvalstromen naar het buitenland?

Deze vragen en de signalen van de afvalverwerkingssector, zijn voor de staatssecretaris aanleiding om nog eens kritisch naar de uitwerking van de afvalstoffenbelasting te kijken. Met name bezien of deze belasting zodanig vorm kan krijgen dat de herinvoering leidt tot vergroening, zonder dat niet-beoogde neveneffecten optreden, en dat deze breed gedragen wordt door alle partijen.

Daarvoor is naar mening van de staatssecretaris overleg nodig met bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met de betreffende sector en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In dat overleg moeten alle aspecten van een dergelijke heffing aan de orde komen, met inbegrip van de daaraan verbonden administratieve lasten en uitvoeringskosten. Hiervoor is enige tijd nodig.

De staatssecretaris zal zo snel mogelijk het overleg starten en hoopt dan komend jaar nog voor het zomerreces de Tweede Kamer te kunnen informeren over het resultaat. Zijn streven is om op basis daarvan met de Tweede Kamer te overleggen om te komen tot een breed gedragen vormgeving die in het Belastingplan 2015 kan worden uitgewerkt.

Voor wie geldt de belasting?

De afvalstoffenbelasting geldt voor houders van stortplaatsen.

Bron: Antwoord op vragen belastingplan 2014, p. 25.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie