Belastingherziening 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer in een brief van 19 juni 2015 geïnformeerd over de Belastingherziening 2016.

Taxcel Logo

 

Keuzes voor een beter belastingstelsel

In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel heeft het kabinet keuzes gemaakt als startpunt voor een belastingherziening met de volgende doelen:

 1. het stelsel vereenvoudigen
  de belastingwetgeving begrijpelijker maken voor burgers en bedrijven en beter uitvoerbaar door de Belastingdienst; en
 2. de lasten op arbeid verlagen en de economische groei bevorderen
  meer mensen aan het werk helpen.

Lastenverlichting

Inmiddels is de verwachting dat er komend jaar ruimte op de begroting komt. Vooralsnog wordt gerekend met een netto lastenverlichting van € 5 miljard. De uiteindelijke omvang is afhankelijk van de beschikbare budgettaire ruimte. Daarmee is de weg gebaand voor de beoogde lastenverlichting en het aanjagen van extra werkgelegenheid.

Koopkracht

Een lastenverlichting van deze omvang zorgt ervoor dat werkenden er gemiddeld 1,5% tot 3% in koopkracht op vooruit gaan. Deze gunstige effecten gaan niet ten koste van de koopkracht van niet-werkenden. Afhankelijk van het uiteindelijke pakket maatregelen gaan werkende huishoudens gemiddeld circa € 800 tot € 2000 per jaar minder inkomstenbelasting betalen.

Werkgelegenheid

Daarnaast wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Voor werknemers wordt de stap naar werken of meer werken aantrekkelijker. Een belastingherziening met deze ordegrootte van netto lastenverlichting geeft, mede als gevolg van het bestedingseffect, op korte en middellange termijn een impuls aan de economie.

Om tot een wezenlijke groei van werkgelegenheid te komen wordt de lastenverlichting vooral gericht op werkenden. In dat kader zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

 • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) (ca. € 0,25 mld) en een verhoging van de kinderopvangtoeslag (eveneens ca. € 0,25 mld) om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.
 • Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen (ca. € 0,50 mld).
 • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 (ca. € 2,50 mld).
 • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt (ca. € 2,70 mld).
 • Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief (ca. € 0,90 mld). Hierdoor gaan mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen. Hiermee wordt het aangrijpingspunt van het toptarief meer vergelijkbaar met wat in andere landen gebruikelijk is.
 • Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting (ca. -€ 2,10 mld).

Herziening autobelastingen

Het kabinet komt met voorstellen om de doelmatigheid van de duurzaamheidsprikkels voor auto’s te verhogen. Daarnaast wordt ingezet op een beter uitvoerbaar en minder fraudegevoelig belastingsysteem. Al met al leiden deze voorstellen tot minder marktverstoring en meer robuuste belastinginkomsten.

Belastingherziening box 3

We hebben het dan over een hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3 in de inkomstenbelasting. Veel belastingplichtigen in box 3, vooral degenen met alleen een spaarrekening, hebben het gevoel belasting af te dragen over een opbrengst die er niet is geweest. Een heffing op basis van ieders werkelijk in dat jaar gerealiseerde rendement wordt door velen als gewenste oplossing genoemd, maar is zeer complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar.

Het kabinet heeft daarom een alternatief uitgewerkt waarin het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek wordt herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. De vermogensmix van de belastingplichtige wordt langs forfaitaire maatstaven gedifferentieerd, zodat die gemiddeld beter aansluit bij de genoten rendementen. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd. Het kabinet beziet de mogelijkheden van een uitvoerbare tegenbewijsregeling.

Voor zover inzake de belastingherziening 2016. Meer informatie volgt snel.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op