Btw vrijstelling ziekenhuizen (belastingplan 2015)

In het belastingplan 2015 is een passage opgenomen inzake de btw vrijstelling ziekenhuizen, zoals deze geregeld is in art. 11.1.c van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Btw vrijstelling ziekenhuizen

Voor toepassing van de btw vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen (ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen) wordt als voorwaarde gesteld dat met die prestaties geen winst wordt beoogd.

 

Nauw samenhangende handelingen

De btw vrijstelling ziekenhuizen en de voorwaarde van niet winst beogen geldt eveneens voor de met deze prestaties nauw samenhangende handelingen, waaronder begrepen het verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen.

Voorwaarde niet winst beogen vervalt

Reeds in het Belastingplan 2006 was voorzien in het vervallen van de voorwaarde niet winst beogen in het kader van de inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, die bepaalt welke zorginstellingen winst mogen maken en uitkeren. Doordat op dat moment niet de stap is gezet naar het daadwerkelijk mogelijk maken van winstoogmerk voor de onderhavige instellingen, is de verruiming van de btw vrijstelling ziekenhuizen toen niet in werking getreden.

Ingevolge het wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (ingediend onder de naam: Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)) wordt voor aanbieders van medisch-specialistische zorg (algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra(zbc’s)) alsnog geregeld dat deze aanbieders winst mogen
beogen. De inwerkingtreding van de laatstgenoemde wet is voorzien per 1 januari 2015.

Dit Belastingplan voorziet onder meer in het vervallen van de voorwaarde dat voor de vrijstelling van de btw geen winst mag worden beoogd. Hiermee wordt bereikt dat op het moment dat aanbieders van medisch specialistische zorg winst mogen beogen, de btw vrijstelling ziekenhuizen van toepassing is.

Bron: wetsvoorstel belastingplan 2015, p. 14.

 

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op