Tax gap

Op 4 januari 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer, naar aanleiding van kamervragen, een brief gestuurd over de zogenaamde ’tax gap’. De ’tax gap’ is het verschil tussen de belasting die in werkelijkheid wordt betaald en de belasting die eigenlijk betaald had moeten worden.

Tekorten en fraude

De belastingdienst meet de tax gap niet in zijn volle omvang. Wel worden de nalevingtekorten gemeten bij MKB-ondernemingen en particulieren op de aspecten tijdigheid van de aangifte, juistheid en volledigheid van de aangifte en tijdigheid van betaling. Niet gemeten worden de gemiste belastingopbrengsten die betrekking hebben op fraude en onbekende belastingplichtigen. Opsporing hiervan maakt uiteraard wel deel uit van handhavingactiviteiten van de Belastingdienst.

Compliance

Compliance is de bereidheid van burgers en bedrijven hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst na te komen. In algemene zin zijn de activiteiten van de Belastingdienst gericht op het bevorderen van de compliance en het tegengaan van de non-compliance. Net als in andere landen wil de Belastingdienst steeds meer ervaring opdoen met het meten van het effect van haar handelen op de compliance. Dit effect komt tot uiting in:
(1) het (niet) registreren voor belastingplicht,
(2) het (tijdig) doen van aangiften,
(3) het juist en volledig doen van aangifte en
(4) het tijdig doen van betalingen.
De Belastingdienst streeft er naar een zo groot mogelijke zekerheid tekrijgen over de juistheid en volledigheid van belastingopbrengsten en bijgevolg het nalevingstekort zo klein mogelijk te houden.

Steekproeven

Om de nalevingtekorten op de hiervoor genoemde aspecten in beeld te brengen, worden door de Belastingdienst steekproeven gedaan op de aangiften van zowel MKB-ondernemingen als particulieren. De uitkomsten van de steekproeven worden geëxtrapoleerd en geven (macro) het correctiepotentieel weer bij de geregistreerde belastingplichtigen. Om redenen van doelmatigheid wordt het hiermee corresponderende bedrag niet daadwerkelijk geheven. Door de systematiek van steekproeven en extrapolatie is het berekende correctiepotentieel immers niet te herleiden tot individuele belastingplichtigen. Wel kunnen door het inzicht in de nalevingtekorten (bijvoorbeeld soort fouten , soort belasting, soort belastingplichtigen, welke branches) bewustere keuzen worden gemaakt in de handhaving en kan de Belastingdienst haar beschikbare capaciteit beter inzetten.

Andere landen

De meeste landen in EU- en OESO-verband publiceren ook geen tax gap. De landen die wel de tax gap publiceren, doen dit voor zover bekend met de nodige aannamen en waarschuwingen.

Bron: Ministerie van Financiën

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie