Aftrek van voorbelasting bij onroerend goed

Aftrek van voorbelasting bij onroerend goed

Gezien de vele vragen die hierover worden gesteld leek het ons een goed idee om de nieuwe regelgeving met betrekking tot de aftrek van BTW in verband met onroerend goed dat zowel zakelijk als prive wordt gebruikt nog maar eens toe te lichten.

Volledige BTW-aftrek niet meer mogelijk

Het was goed gebruik in de praktijk om alle voorbelasting in eerste instantie in aftrek te brengen. Met ingang van 1 januari 2011 is dit niet langer mogelijk.  Voor de kosten van een tot het bedrijfsvermogen behorend onroerend goed dat zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, mag de BTW nog maar naar rato worden afgetrokken op grond van artikel 15.1 Wet OB (helemaal onderaan).

Slechts aftrek van BTW voor zakelijk deel

De BTW op de uitgaven in verband met de onroerende zaak is slechts aftrekbaar naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Het deel dat betrekking heeft op het privégebruik van het onroerend goed, is met ingang van 1 januari 2011 dus niet meer aftrekbaar.

Alleen voor onroerende goederen

De wetswijziging geldt alleen voor onroerende goederen die tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer behoren en die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Voor roerende goederen is de nieuwe regelgeving dus niet van toepassing. Voor bijvoorbeeld een auto mag dus gewoon alle voorbelasting in eerste instantie in aftrek worden genomen (met correctie/bijtelling achteraf).

Besluit

Ter toelichting op de wetswijziging is een besluit gepubliceerd (Besluit van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M). In § 5.3.1 t/m § 5.3.5 worden de gevolgen beschreven voor de BTW-heffing bij onroerende zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling die in dit kader is getroffen, aan de orde.

Praktische toepassing

Hoe komt u nu tot een evenredige toedeling van de kosten? Een exacte toedeling is natuurlijk praktisch onmogelijk. Vaak wordt er daarom gekozen voor een verdeling naar rato van het aantal vierkante of kubieke meters (m2 of m3) van het onroerend goed dat voor zakelijk en privé wordt gebruikt.

Herziening

De BTW op onderhoudskosten dient ineens in aftrek te worden genomen in het tijdvak waarin de factuur ontvangen wordt. Deze aftrek kan uitsluitend worden herzien in het laatste tijdvak van het boekjaar waarin de dienst is afgenomen. Deze herziening vindt plaats op basis van de gegevens van het gehele boekjaar (artikel 15.6 Wet OB juncto artikel 12.3 Uitv.besch. OB).

Aangifte

Een wijziging in de verdeling van de kosten door een toe- ofname van het zakelijke dan wel het het privégebruik na het tijdvak waarin de BTW in aftrek is genomen (het tijdvak waarin de factuur is ontvangen), moet gecorrigeerd worden in de BTW-aangifte. Deze correctie (te betalen of terug te vragen BTW) kunt u invullen bij invulvak 5b in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie