Begin en einde belastingplicht btw

Belastingplichtige voor de omzetbelasting (btw) is de btw ondernemer. Maar wanneer begint en eindigt de belastingplicht voor de btw?

Begin belastingplicht btw

De belastingplicht voor de btw begint al als er een voornemen bestaat een onderneming te starten en de eerste investeringen worden gedaan. In het Rompelman-arrest (HvJ 14 februari 1985, Rompelman, 268/83) werd besloten dat de verkrijging van een vordering tot levering van een toekomstig appartementsrecht in een nog te bouwen gebouw, met het oogmerk dit te gaan verhuren, kan worden beschouwd als een economische activiteit (een onderneming). De belastingdienst mag wel vragen om een objectieve onderbouwing van zo’n voornemen, zoals de omstandigheid dat de ruimte zich leent voor commerciële exploitatie.

In het INZO-arrest (HvJ 29 februari 1996, Intercommunale voor zeewaterontzilting, C-110/94) werd besloten dat de opdracht tot een rentabiliteitsstudie met betrekking tot de beoogde activiteiten als economische activiteit kan worden aangemerkt, zelfs als deze studie ten doel heeft te onderzoeken in hoeverre de beoogde activiteit rendabel is. Zo’n ondernemer kan de status van belastingplichtige niet met terugwerkende kracht worden ontnomen (tenzij er sprake is van misbruik of fraude) als op grond van deze studie wordt besloten niet tot de operationele fase over te gaan.

Belastingplicht klinkt negatief, maar is juist positief. Dit betekent namelijk dat de btw op de eerste investeringen door de ondernemer aftrekbaar is als voorbelasting. Een aanzienlijke kostenbesparing! Een spoedige inschrijving als ondernemer bij de Kamer van Koophandel en de belastingdienst is dus van groot financieel belang.

Einde belastingplicht btw

De belastingplicht voor de btw eindigt pas als de ontbinding/liquidatie van de onderneming volledig is afgerond. Handelingen als betalingen die een onderneming tijdens de periode van liquidatie van de onderneming moet blijven verrichten worden als onderdeel van de economische activiteit beschouwd (HvJ 3 maart 2005, I/S Fini H, C-32/03). In casu ging het om de gemaakte kosten voor een huurcontract dat nog niet kon worden opgezegd. Er moet wel een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang bestaan tussen de latere handelingen en eerder verrichte economische activiteiten om recht te hebben op aftrek van voorbelasting (tenzij er sprake is van misbruik of fraude).

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op