Diensten beursonderneming niet vrijgesteld van omzetbelasting

Niet in geschil is dat de werkzaamheden van een beursonderneming als één samengestelde dienst dienen te worden aangemerkt, die voor de heffing van omzetbelasting niet dient te worden gesplitst, en dat de plaats van dienst in Nederland is gelegen.



Eiseres

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de diensten van de beursonderneming zijn vrijgesteld, omdat eiseres geen software koopt, maar een full exchange service die uit diverse elementen bestaat, uit welke elementen een dienst ontstaat waardoor kopers en verkopers worden toegelaten op het handelsplatform en transacties tot stand komen doordat ingevoerde orders bij elkaar worden gebracht. Eiseres schept uitsluitend de randvoorwaarden.

Belastingdienst

De belastingdienst bestrijdt dit standpunt. De beursonderneming verhuurt en opereert een technisch systeem, een beursplatform, en levert software- en hardwarediensten. Eiseres is verantwoordelijk voor het doen ontstaan van rechten en verplichtingen inzake de waardepapieren en eiseres neemt de beslissingen om die rechten en verplichtingen te wijzigen of teniet te doen. De beursonderneming verricht niet de kenmerkende en essentiële functies van een vrijgestelde dienst.

Rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de diensten die de beursonderneming aan eiseres verleent niet zijn aan te merken als handelingen inzake effecten en andere waardepapieren. De beursonderneming voert een deel van de werkzaamheden uit die eiseres als exploitant van een handelsplatform dient te (laten) verrichten. Dit deel is te beschrijven als administratief en technisch (vooral gegevensverwerking met behulp van de door de beursonderneming ontwikkelde software en infrastructuur). Aangezien eiseres alle beslissingen neemt is dit werk niet een afzonderlijk geheel dat kenmerkend en essentieel is voor de handel in effecten en andere waardepapieren.

De technische dienst die de beursonderneming aan eiseres verleent, kan niet worden beschouwd als bemiddeling. Het enkele – via het systeem – matchen van vraag en aanbod kan niet worden beschouwd als het bemiddelen bij de handel in effecten. De beursonderneming onderhoudt immers met geen enkele van de betrokken deelnemers contact. Dat de deelnemers gebruik maken van het systeem van de beursonderneming om hun orders te plaatsen, maakt dit niet anders. Niet is gesteld of gebleken dat de beursonderneming enig initiatief ontplooit om de deelnemers te bewegen om op het handelsplatform van eiseres transacties te sluiten.
Eiseres doet meer subsidiair een beroep op het beginsel van fiscale neutraliteit. De rechtbank verwerpt dit beroep. Het beginsel van fiscale neutraliteit is enkel een uitleggingsbeginsel en niet een zelfstandig beginsel waaraan dient te worden getoetst. De werkingssfeer van een vrijstelling kan bij gebreke van een uitdrukkelijke bepaling niet op grond van dit beginsel worden uitgebreid. Het is geen regel van primair recht, maar een uitleggingsbeginsel dat moet worden toegepast tezamen met het beginsel dat vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd (arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juli 2012, Deutsche Bank, C‑44/11, Jurispr. blz. I‑00000, punt 45).

Conclusie

De conclusie luidt dat de diensten die de beursonderneming aan eiseres verleent niet zijn vrijgesteld van omzetbelasting. De belastingdienst heeft de naheffingsaanslag voor het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 terecht opgelegd en eiseres heeft op goede gronden omzetbelasting voldaan voor de diensten van de beursonderneming in het derde kwartaal van 2012.
De rechtbank is van oordeel dat eiseres, gelet op de hoeveelheid zeer casuïstische jurisprudentie over de toepassing van de in geschil zijnde vrijstelling, een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. Diensten zoals de onderhavige, waaraan ingewikkelde en omvangrijke overeenkomsten ten grondslag liggen, zijn zonder zorgvuldige bestudering niet eenvoudig te duiden en geven nog steeds aanleiding voor procedures. Hierbij heeft de rechtbank in de overweging betrokken dat eiseres advies heeft ingewonnen van een gerenommeerd kantoor en, zo heeft de CEO van eiseres ter zitting verklaard, op basis van dit advies gehandeld heeft. De verzuimboete dient derhalve te worden vernietigd.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2014:2894




Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie