BTW webcamdiensten

De staatssecretaris heeft op 28 september 2012 een toelichting gegeven inzake BTW webcamdiensten/erotische chatsessies naar aanleiding van de uitspraak van Hof Amsterdam van 24 mei 2012, nr. 2011/0577.BTW webcamdiensten en daarmee vergelijkbare diensten

Onderstaand leest u de toelichting van de staatssecretaris van Financiën van 28 september 2012 naar aanleiding van de uitspraak van Hof Amsterdam van 24 mei 2012.

De casus: erotische chatsessies

X bv biedt op het internet via op verschillende doelgroepen gerichte websites op eigen naam en voor eigen rekening erotische chatsessies aan. Dit houdt in essentie in dat bezoekers van de websites tegen betaling met diverse modellen erotische “live”-gesprekken met beeld kunnen voeren, alsmede erotische afbeeldingen kunnen bekijken. De websites staan op naam van X bv en het copyright berust bij haar.
Y bv, de enige aandeelhouder en bestuurder van X bv, heeft bedoelde websites en de voor de dienstverlening benodigde software ontwikkeld en stelt deze tegen vergoeding ter beschikking aan X bv.
Tijdens een boekenonderzoek is gebleken dat X bv uitsluitend omzetbelasting berekent aan binnen Nederland woonachtige bezoekers. Naar aanleiding van het controlerapport is een naheffingsaanslag opgelegd.
Nadat de rechtbank het beroep van X bv gegrond had verklaard, heeft de inspecteur hoger beroep aangetekend.

Het geschil: plaats van de verrichte diensten

In geschil is of de plaats van de door X bv verrichte diensten m.i.v. 8 oktober 2003 wordt bepaald door art. 6, lid 2, onderdeel d, onder 10º Wet OB, hetgeen de inspecteur verdedigt, dan wel door art. 6, lid 2, onderdeel c, onder 1º, van die Wet, hetgeen door X bv wordt bepleit.

Uitspraak Hof

De door X bv verleende diensten moeten per genoemde datum niet als elektronische diensten worden gekwalificeerd. Tussen partijen is niet in geschil dat indien de door X bv verleende diensten geen elektronische diensten zijn, de diensten als vermakelijkheidsdiensten moeten worden aangemerkt. Het hof zal partijen hierin volgen, nu dit standpunt geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
Vermakelijkheidsdiensten worden verricht op de plaats is waar de vermakelijkheidsactiviteiten feitelijk plaatsvinden (art. 6, tweede lid, onderdeel c, onder 1° OB(oud)). Met betrekking tot de door X bv verrichte diensten is het hof van oordeel dat als plaats waar de diensten feitelijk plaatsvinden, heeft te gelden de plaats waar degenen aan wie de diensten wordt verricht zich bevinden op het moment dat zij het aangebodene bekijken.
Blijkens de door de rechtbank vastgestelde feiten, heeft X bv omzetbelasting voldaan over de opbrengsten ter zake van diensten aan binnen Nederland wonende bezoekers van haar websites. Uit de gedingstukken volgt dat zij de woonplaats van de bezoekers heeft bepaald aan de hand van creditcard- c.q. IP-nummers. Ofschoon de woonplaats van de afnemer van de dienst niet noodzakelijkerwijs de plaats is waar de afnemer zich bevindt op het moment dat hij het aangebodene bekijkt, is het hof van oordeel dat het onderwerpen van vermakelijkheidsdiensten aan de btw-regeling van de lidstaat op het grondgebied waarvan degenen voor wie de betrokken diensten zijn bestemd, wonen of zijn gevestigd, leidt tot een fiscaal gezien rationele oplossing (vgl. Hof van Justitie EG 12 mei 2005, RAL (Channel Islands) Ltd. e.a., zaak nr. C-452/03, V-N 2005/32.26).

De staatssecretaris: BTW webcamdiensten geen elektronische diensten maar vermakelijkheidsdiensten

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij afziet van het instellen van beroep in cassatie. Ter toelichting merkt hij het volgende op.
De uitspraak van het hof geeft met betrekking tot de duiding van de prestaties van belanghebbende naar mijn mening geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor het overige is de zaak sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk, zodat van het instellen van beroep in cassatie geen succes kan worden verwacht. Voorts heeft het hof geoordeeld dat als plaats waar de vermakelijkheidsdiensten feitelijk plaatsvinden, heeft te gelden de plaats waar degenen aan wie de diensten worden verricht zich bevinden op het moment dat zij het aangebodene bekijken. Dat oordeel acht ik juist.

Bron: rijksoverheid
Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op