BTW digitale media

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart  van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake BTW digitale media als reactie op de motie Peters waarin de regering wordt verzocht zich in Europa sterk te maken voor een laag BTW tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. Hieronder wordt de kamerbrief weergegeven.Motie BTW digitale media

Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer de motie van het lid Peters aangenomen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 827, nr. 36). Met deze motie wordt de regering verzocht zich in Europa sterk te maken voor een laag
BTW tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. Mede namens de staatssecretaris van Financiën geef ik u in deze brief onze reactie op de motie. Tevens voldoe ik aan uw verzoek u te informeren over mijn reactie op het
voorstel van de Groep Educatieve Uitgevers om onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven de btw op digitaal lesmateriaal te verrekenen, ofwel hierop de btw-vrijstelling voor onderwijs toe te passen. Deze reactie voeg ik als bijlage bij deze brief.

Reactie op motie Peters BTW digitale media

Gezien de opkomst van elektronische media is in 2011 in de Europese BTW richtlijn de reikwijdte van het verlaagde BTW tarief voor boeken, tijdschriften, enz. daarnaar uitgebreid. Sinds 2011 is het verlaagde BTW tarief tevens van toepassing op digitale educatieve informatie op fysieke dragers die kennelijk (nagenoeg) uitsluitend bestemd is voor onderwijs, waartoe behoren:
– online updates van hybride producten indien die zijn begrepen in de prijs van die fysieke drager;
– internetlinks die een accessoir zijn bij de cd of dvd.
Met hybride producten wordt bedoeld cd’s en dvd’s, waarbij wordt voorzien in toekomstige updates en / of links naar internet.

Uitbreiding verlaagde BTW tarief

Met deze uitbreiding zijn uiteenlopende wensen van lidstaten met betrekking tot de btw richtlijn voorlopig op één lijn gebracht. Inmiddels passen Frankrijk en Luxemburg het verlaagde btw tarief toe op alle
digitale nieuwsproducten en digitale boeken. Omdat dit strijdig is met de BTW richtlijn, is de Europese Commissie tegen deze lidstaten inbreukprocedures gestart. Voor de volledigheid merken wij op dat
tijdens het bezoek van de Franse oud-minister Jacques Toubon, in de hoedanigheid van de afgevaardigde van Frankrijk op het gebied van fiscaliteit van culturele goederen en diensten, op 26 oktober 2011 van Nederlandse zijde steun is uitgesproken voor de Franse inzet om in de EU een verlaagd BTW tarief mogelijk te maken voor digitale boeken en kranten. Daarop volgend is deze steunbetuiging neergelegd in een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Europese Commissie.

Nederlandse reactie op Groenboek Modernisering BTW

Dit sluit ook aan op de Nederlandse reactie op het Groenboek dat de Europese Commissie in 2010 uitbracht over modernisering van de btw. In deze reactie is onder andere aangegeven dat Nederland de discussie over inconsistentie in de tariefindeling, zoals de toepassing van het verlaagde tarief op drukwerk en het normale tarief op e-books, niet uit de weg wil gaan. Op 6 december 2011 volgde op het Groenboek een mededeling van de Europese Commissie waarin onder andere een herziening van de tariefstructuur wordt overwogen. De Europese Commissie zegt in die mededeling toe om op korte termijn een evaluatie van de huidige btw-tariefstructuur te laten uitvoeren.

Herziening van de tariefstructuur

Herziening van de tariefstructuur is onder andere ingegeven op het grondbeginsel dat vergelijkbare goederen en diensten onderworpen moeten zijn aan hetzelfde btw tarief. De vooruitgang in techniek zou in dit opzicht mee moeten worden genomen zodat het gebrek aan convergentie tussen de online en de fysieke omgeving wordt aangepakt.

Strekking van de motie BTW digitale media

Hoewel het kabinet grote sympathie heeft voor de strekking van de motie, moet het thans eerst de uitkomsten van de inbreukprocedures, de evaluatie van de btw-tariefstructuur en mogelijke voorstellen van de EU-commissie voor eventuele aanpassing van de BTW richtlijn met betrekking tot digitale producten afwachten. Als het gaat om commissievoorstellen zal uw Kamer daar op gebruikelijke wijze over worden geïnformeerd door middel van een BNC-fiche. Daarna is het aan de lidstaten om met unanimiteit de BTW richtlijn al dan niet aan te passen inzake BTW digitale media.

Bron: rijksoverheid
Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op