Intracommunautaire verwerving en invoer overheidslichamen

Intracommunautaire verwerving en invoer overheidslichamen

Van een overheidslichaam wordt BTW geheven als dat lichaam in de hoedanigheid van ondernemer belaste handelingen aan derden verricht. Daarnaast is er een aantal bijzondere situaties waarin omzetbelasting wordt geheven.

Intracommunautaire verwervingen

Onder bepaalde voorwaarden zijn overheidslichamen BTW verschuldigd voor de intracommunautaire verwerving van goederen in Nederland. Als een overheidslichaam goederen intracommunautair verwerft in de hoedanigheid van ondernemer is dat lichaam hiervoor BTW verschuldigd.
Bij de intracommunautaire verwerving van accijnsgoederen en nieuwe vervoermiddelen is de gemeente altijd BTW verschuldigd. Daarbij is dus niet van belang in welke hoedanigheid de gemeente die goederen verwerft.

Verwerft een overheidslichaamlichaam in de hoedanigheid van overheid intracommunautair andere goederen dan accijnsgoederen en nieuwe vervoermiddelen, dan is dat lichaam pas BTW verschuldigd als het totaal van de vergoedingen van deze verwervingen in een kalenderjaar meer
bedraagt dan € 10.000. Doet deze situatie zich voor, dan moet dat lichaam in ieder geval ook in het daarop volgende jaar BTW voldoen over haar verwervingen (ook als die verwervingen in het opvolgende jaar minder bedragen dan € 10.000 (zie artikel 1a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet
OB)).

Een overheidslichaam dat als overheid goederen intracommunautair verwerft, kan bij de inspecteur een verzoek indienen om voor die verwervingen altijd in de BTW-heffing te worden betrokken. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, geldt dat tot wederopzegging door het overheidslichaam, maar ten minste voor twee kalenderjaren.

Invoer

Als een overheidslichaam uit landen buiten de EU goederen invoert of laat invoeren, is dat lichaam BTW verschuldigd ongeacht de hoedanigheid waarin het de goederen afneemt (artikel 1, onderdeel d, in samenhang met artikel 18 van de Wet OB). In beginsel wordt deze BTW voldaan bij de aangifte ten invoer. Onder bepaalde voorwaarden kan de inspecteur vergunning verlenen om de bij invoer verschuldigde BTW te voldoen op de periodieke BTW-aangifte (de zogenaamde verlegging bij invoer; zie artikel 23 van de Wet OB en de artikelen 17 tot en met 18b van de Beschikking OB).

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie