Nieuw verzamelbesluit herinvesteringsreserve

Het besluit bevat het beleid op het gebied van de herinvesteringsreserve (HIR). De volgende onderwerpen komen aan de orde: de vorming van een HIR, de afboeking ervan op een bedrijfsmiddel, de toepassing van de boekwaarde-eis, de voorwaarde van “eenzelfde economische functie”, het begrip overheidsingrijpen en tot slot nog enkele overige onderwerpen die verband houden met de herinvesteringsreserve.

Actualisatie

Enkele beleidsonderdelen uit de besluiten CPP 2006/1173M en CPP 2009/83M zijn in dit besluit geactualiseerd. Ook zijn onderdelen vervallen omdat deze door tijdsverloop of jurisprudentie zijn achterhaald. De geactualiseerde onderdelen hebben betrekking op:
– een goedkeuring bij onttrekking en inbreng in een andere onderneming;
– partiële doorschuiving en gedeeltelijke afrekening bij staking;
– winstneming bij normale verkoop uit de handelsvoorraad;
– het begrip herinvestering;
– de termijn waarbinnen de herinvesteringsreserve wordt afgeboekt;
– een voor zoveel nodig goedkeuring bij een vrijwillige beperking als gevolg van een overheidsbesluit;
– het bewijsvermoeden bij vervreemding binnen drie jaar na een besluit dat als overheidsingrijpen is aan te merken;
– een goedkeuring bij de latere aanwijzing bij AMVB van regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak;
– een goedkeuring om bij overheidsingrijpen de boekwinst die is toe te rekenen aan de ondergrond van een afschrijfbaar bedrijfsmiddel te kunnen afboeken op een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel (nieuw); en
– herinvestering in samenhang met de wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige.

Voor het overige is geen inhoudelijke wijziging beoogd.De in dit besluit opgenomen goedkeuringen zijn gebaseerd op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Door middel van dit besluit worden de volgende besluiten samengevoegd:
– het herinvesteringsreservebesluit van 5 december 2006, nr. CPP 2006/1173M, Stcrt 2006, 243, en
– het besluit „overheidsingrijpen‟ van 16 december 2009, nr. CPP 2009/83M, Stcrt 2009, 20481.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Herinvesteringsreserve.Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluitenBesluit van 9-12-2011, nr. BLKB 2011/2061M, Stcrt 21-12-2011,nr. 23172.

Bron: Ministerie van Financiën

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie