Innovatiebox WBSO – Samenhang tussen twee faciliteiten

De innovatiebox, wbso en rda zijn de drie Nederlandse fiscale subsidiefaciliteiten voor innovatieve projecten. In dit artikel gaan we nader in op de innovatiebox? Hoe werkt de innovatiebox? Daarnaast komt de samenhang innovatiebox wbso aan de orde, vooral de relatie met de s&o-verklaring.

Wat is de innovatiebox?

De innovatiebox is één van de drie fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, samen met de wbso en de rda. Deze innovatiesubsidies zijn ingevoerd om innovatief onderzoek te stimuleren.

De winst behaald met innovatieve activiteiten valt in de innovatiebox en wordt daar slechts belast met 5% vennootschapsbelasting!

Voorwaarden voor toepassing

Winst komt alleen in aanmerking voor deze fiscale faciliteit als hij is behaald met immateriële activa, waarvoor:

  • een octrooi/patent is verkregen
  • een kwekersrecht is verkregen, of
  • een s&o-verklaring is verkregen

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de innovatiebox niet geldt voor logo’s en merken, ook als zijn die zelf ontwikkeld. Hiervoor krijg je namelijk geen octrooi/patent/kwekersrecht/s&o-verklaring.

Innovatiebox wbso (s&o-verklaring)

De innovatiebox kan dus ook worden toegepast als voor de ontwikkeling van het immateriële activum een s&o-verklaring is verkregen op grond waarvan u loonkostensubsidie heeft gekregen (wbso) en wellicht ook subsidie op andere kosten en uitgaven (rda).

Toerekenbaar aan immaterieel activum

Wel moet de winst die behaald is voor minimaal 30% toerekenbaar zijn aan het ontwikkelde immateriële activum (waarvoor u eventueel octrooi/patent heeft verkregen). Toerekening van winst aan verschillende bronnen binnen de onderneming dient plaats te vinden met behulp van gangbare regels binnen de bedrijfseconomie/fiscaliteit. Denk hierbij aan transfer pricing regelgeving.

MKB-forfait

Omdat toerekening lastig kan zijn is er voor kleine ondernemers de mogelijkheid te kiezen voor een vast bedrag, het zogeheten MKB-forfait.

Met ingang van 1 januari 2013 kunt u kiezen voor een vast bedrag aan toerekenbare winst:

  • 25% van de totale jaarwinst
  • maximaal € 25.000 per jaar
  • maximaal 3 jaren

Geen ingewikkeld toestanden met toerekening van winsten aan de verschillende bronnen binnen de onderneming. En geen toepassing van de boxdrempel.

Het leuke is dat u elk jaar opnieuw mag kiezen of u het forfait toepast. Na 3 jaar kunt u de gewone regels alsnog gaan toepassen. Dit biedt interessante planningsmogelijkheden.

Drempel

Bovendien moeten de opbrengsten de kosten overschrijden, voordat het 5%-tarief van toepassing wordt. Dit wordt de boxdrempel genoemd. De boxdrempel bestaat uit alle kosten die zijn gemaakt om het immateriële activum te ontwikkelen.

Verliezen

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u verlies maakt. Gelukkig vallen dergelijke verliezen NIET onder de innovatiebox. Ze zijn dus gewoon aftrekbaar tegen het normale VPB-tarief.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie