Verkrijging door NV of BV in oprichting

Bij de latere verkrijging van een onroerende zaak door een NV of BV in oprichting van haar oprichter, wordt op verzoek tegemoetkoming verleend van de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de doorlevering.

Nieuws

Verkrijging door NV of BV in oprichting

Soms verkrijgt de oprichter van een NV of BV, vooruitlopend op de oprichting, alvast onroerende zaken in eigenom namens de op te richten vennootschap. Over deze verkrijging is overdrachtsbelasting verschuldigd (door de oprichter).

Om de NV of BV te binden aan deze verkrijging, moet de vennootschap de verkrijging eerst bekrachtigen. Daarna worden de onroerende zaken door de oprichter aan de NV of BV geleverd.

De staatssecretaris vindt het niet (in alle gevallen) gewenst dat dan nog een keer overdrachtsbelasting wordt geheven. Daarom keurt hij het volgende goed.

Goedkeuring doorlevering aan nv of bv in oprichting

De staatssecretaris keurt goed dat aan de oprichter van een NV of BV die vooruitlopend op de oprichting onroerende zaken verkrijgt en deze vervolgens doorlevert aan de later tot stand gekomen vennootschap, op verzoek een tegemoetkoming wordt verleend ten bedrage van de bij de doorlevering verschuldigde overdrachtsbelasting. Hieraan zijn de volgende voorwaarden  verbonden.

Voorwaarden goedkeuring tegemoetkoming overdrachtsbelasting

Voor de goedkeuring tegemoetkoming overdrachtsbelasting gelden de volgende vier voorwaarden:

  1. Er wordt (per saldo) niet minder overdrachtsbelasting geheven over de verkrijging door de oprichter dan wanneer de NV of BV de onroerende zaken onmiddellijk zou hebben verkregen.
  2. De onroerende zaken zijn geleverd aan de oprichter, uitsluitend vanwege het feit dat de NV of BV ten tijde van de eigendomsverkrijging in oprichting was.
  3. De oprichter verkrijgt de onroerende zaken ten behoeve van en voor rekening van de NV of BV in oprichting.
  4. De doorlevering vindt plaats binnen één jaar na oprichting van de NV of BV.

Bron: Besluit 3 juni 2014, nr. BLKB2014/194M. Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op