Vennootschapsbelasting 2012

Vennootschapsbelasting 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is de vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vennootschapsbelasting 2012.Tarieven vennootschapsbelasting 2012

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2012 zijn:
€ 0 – € 200.000 20%
€ 200.000+ 25%

Geen bezwaar mogelijk tegen voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting over tijdvakken die begonnen zijn op of na 1 januari 2012. Als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag, dan kunt u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wijzigen. U krijgt dan een nieuwe voorlopige aanslag. Geef uw wijziging aan de belastingdienst door met het digitale formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2012’. U vindt dit formulier op het beveiligde gedeelte van de website van de belastingdienst. U kunt ook gebruik maken van een commercieel softwarepakket om uw voorlopige aanslag te wijzigen.

Einde tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

Tot en met 2011 kon u bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Dit was een tijdelijke regeling, die per 2012 is vervallen. De regeling geldt niet meer voor bedrijfsmiddelen die u aanschaft in 2012. De willekeurige afschrijving geldt alleen nog voor bepaalde milieubedrijfsmiddelen (de VAMIL-regeling).

Ik maakte al gebruik van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

Hebt u bedrijfsmiddelen aangeschaft in 2009, 2010 of 2011? En hebt u op die bedrijfsmiddelen in die jaren al willekeurig afgeschreven? Dan mag u die bedrijfsmiddelen ook in 2012 willekeurig afschrijven.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Vanaf 2012 meldt u uw investeringen voor de VAMIL niet meer op papier bij de Belastingdienst. Investeringen die u doet vanaf 1 januari 2012 moet u digitaal melden bij Agentschap NL. Milieubedrijfsmiddelen kunt u voor 75% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de normale afschrijving toe.

Investeringsaftrek

Als u in 2012 in bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor 2012 gelden nieuwe percentages en bedragen.

De wet onderscheid drie soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Komen uw investeringen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek of de milieu-investeringsaftrek? Vanaf 2012 meldt u uw investeringen niet meer op papier bij de Belastingdienst. Investeringen die u doet vanaf 1 januari 2012 moet u digitaal melden bij het Agentschap NL.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2012 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.300 0
€ 2.301 t/m € 55.248 28% van het investeringsbedrag
€ 55.249  t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Meer dan € 306.931 0

 Milieu-investeringsaftrek

Vanaf 2012 meldt u uw investeringen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) niet meer op papier bij de Belastingdienst. Investeringen die u doet vanaf 1 januari 2012 moet u digitaal melden bij Agentschap NL. In 2012 is bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300 de milieu-investeringsaftrek:

Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
categorie I 36%
categorie II 27%
categorie III 13,5%

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Energie-investeringsaftrek

Vanaf 2012 meldt u uw investeringen voor de energie-investeringsaftrek niet meer op papier bij de Belastingdienst. Investeringen die u doet vanaf 1 januari 2012 moet u digitaal melden bij Agentschap NL. De aftrek is 41,5% als u in 2012  voor meer dan € 2.300 aan energie-investeringen doet. Het maximuminvesteringsbedrag is € 118.000.000. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Einde tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening

Tot en met 2011 was de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back) onder voorwaarden verruimd van 1 naar 3 jaar. Dit was een tijdelijke regeling, die per 2012 is vervallen. Vanaf 2012 geldt voor de achterwaartse verliesverrekening een termijn van 1 jaar. U kunt verliezen dus alleen achterwaarts verrekenen met de belastbare winst van het vorige boekjaar.

Research & Developmentaftrek (RDA)

De Research & Developmentaftrek (RDA) is een nieuwe extra aftrekpost voor kosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De aftrek bedraagt 40% van de kosten en uitgaven die toe te rekenen zijn aan research en developmentuitgaven. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moet u een RDA-beschikking hebben van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het bedrag dat in aanmerking komt voor RDA wordt vastgesteld door Agentschap NL. Meer informatie vindt u op de website van Agentschap NL.

Giftenaftrek

De drempel voor giftenaftrek (€ 227) is vervallen. Bovendien is de maximale aftrek in 2012 verhoogd van 10% naar 50% van de winst. De aftrek moet wel onder de € 100.000 blijven. Voor giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die is aangemerkt als culturele instelling, is er een extra aftrekmogelijkheid. U mag de aftrek verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1

Gift aan culturele ANBI € 2.000
Verhoging 50% € 1.000 +
Aftrekbaar bedrag € 3.000

Voorbeeld 2

Gift aan culturele ANBI € 7.000
Verhoging 50% maar maximaal € 2.500 € 2.500 +
Aftrekbaar bedrag € 9.500

Beperking renteaftrek voor overnameholdings

Vanaf 2012 geldt er een nieuwe regeling die bepaalt dat de rente over overnameschulden beperkt aftrekbaar is. Deze aftrekbeperking is gericht tegen constructies waarbij bijvoorbeeld een buitenlandse groep een Nederlandse bv overneemt en daarna verkoopt aan een door de groep opgerichte Nederlandse overnameholding. Die overnameholding blijft de koopsom schuldig. Daarna wordt een fiscale eenheid gevormd tussen de overnameholding en de bv. De rente die de overnameholding betaalde over de schuldig gebleven koopsom kon dan binnen fiscale eenheid worden verrekend met de winst van de bv. Daarmee verdween de winst van die bv uit de Nederlandse heffingsgrondslag. Dit is vanaf 2012 niet meer mogelijk.

Objectvrijstelling vaste inrichting

Vanaf 2012 horen winsten en verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting niet meer tot de Nederlandse winst. Tot en met 2011 konden verliezen van buitenlandse filialen worden verrekend met Nederlandse winsten. Deze verliesverrekening werd teruggenomen als er later winsten werden behaald. Het terugnemen van verliezen kon echter (voor onbepaalde tijd) worden uitgesteld, bijvoorbeeld door het omzetten van een vaste inrichting in een dochtermaatschappij. Vanaf 2012 is dit niet meer mogelijk. De objectvrijstelling vaste inrichting maakt een einde aan deze zogenoemde ‘verliesimport’. Winsten en verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting worden meteen vrijgesteld. Ze hebben daarmee geen invloed meer op de uiteindelijke Nederlandse winst.

Bron: belastingdienst
Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie