Overnameholding

Met ingang van 2012 geldt er een nieuwe renteaftrekbeperking overnameholdings in de vennootschapsbelasting waarin is geregeld dat bij gebruik maken van een overnameholding renteaftrek niet meer of beperkt mogelijk is. Deze renteaftrekbeperking is gericht tegen overnameholdingconstructies waarbij bijvoorbeeld een buitenlandse vennootschap een Nederlandse vennootschap overneemt en daarna verkoopt aan een door de buitenlandse vennootschap opgerichte Nederlandse overnameholding. Die overnameholding blijft de koopsom schuldig vervolgens schuldig aan de buitenlandse vennootschap. Hierdoor moet de overnameholding rente betalen aan de buitenlandse vennootschap. Dit leidt tot winst bij de buitenlandse vennootschap en kosten bij de Nederlandse overnameholding. Deze kosten drukken het resultaat. Daarna wordt een fiscale eenheid gevormd tussen de overnameholding en de overgenomen vennootschap. De rente die de overnameholding betaalde over de schuldig gebleven koopsom wordt binnen fiscale eenheid verrekend met de winst van de vennootschap. Daarmee verdween de winst van de overgenomen vennootschap uit de Nederlandse heffingsgrondslag. Dit is met ingang van 2012 niet meer mogelijk.

Renteaftrekbeperking overnameholdings

De nieuwe renteaftrekbeperking overnameholdings is geregeld in artikel 15ad Wet VPB. Hoewel het in sommige overnamesituaties mogelijk is dat rente op grond van de jurisprudentie of het nieuwe artikel 13l Wet VPB niet in aftrek kan komen, is artikel 15ad Wet VPB budgettair van groot belang. De jurisprudentie over onzakelijke leningen en het nieuwe artikel 13l Wet VPB dekken niet alle overnameholding problematiek waarbij sprake is van excessieve financiering met vreemd vermogen. Artikel 15ad Wet VPB richt zich tegen overnameholdingconstructies waarbij de grondslag van de overgenomen onderneming excessief wordt uitgehold.

Voorbeeld overnameholdingconstructie

Een voorbeeld van een overnameholdingconstructie is de overname van vennootschap door een concern dat de overgenomen vennootschap daarna verkoopt aan een door het concern opgerichte overnameholding. De overnameholding blijft de koopsom schuldig. Vervolgens wordt een fiscale eenheid gevormd tussen de overnameholding en de overgenomen vennootschap. De door de overnameholding betaalde rente over de schuldig gebleven koopsom kan dan binnen de fiscale eenheid worden verrekend met de winst van de overgenomen vennootschap. Daarmee verdwijnt de winst van de overgenomen vennootschap (grotendeels) uit de heffingsgrondslag.

Overnameholding maatregel

Artikel 15ad Wet VPB bewerkstelligt dat de rente over de overnameschuld niet onbeperkt in aftrek kan komen op de winst van de overgenomen vennootschap. De aftrek blijft wel in stand voor zover de overname niet excessief met vreemd vermogen is gefinancierd. Indien de overname wordt gefinancierd met een onzakelijke lening zou de rente ook op grond van de onzakelijkeleningjurisprudentie (deels) niet aftrekbaar kunnen zijn. Dit betekent dat zonder artikel 15ad Wet VPB bij een excessieve financieringsverhouding de op grond van de jurisprudentie als zakelijk aangemerkte rente aftrekbaar zou zijn. Fiscaal gedreven overnameholdingconstructies zouden dan onvoldoende kunnen worden tegengegaan met een budgettaire derving tot gevolg.

Samenloop met deelnemingsrentemaatregel

Voor zover de overgenomen vennootschap deelnemingen in andere lichamen bezit, kan de voorgestelde deelnemingsrentemaatregel leiden tot een overlap met de renteaftrekbeperking op grond van artikel 15ad Wet VPB. Indien rente op grond van het voorgestelde artikel 13l Wet VPB niet in aftrek mag worden gebracht, zal bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden geregeld dat de aftrek daarvan niet nogmaals op basis van artikel 15ad Wet VPB kan worden geweigerd.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie