Wijziging Wet op het BTW compensatiefonds

Wijziging Wet op het BTW compensatiefonds

de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) is van oordeel dat in de Wet op het BTW-compensatiefonds volstaan kan worden met het stellen van regels voor de compensatieregeling op basis waarvan BTW-compensatie kan worden verleend. De aparte beheersregels voor het fonds zijn, nu het fonds deel uit gaat maken van de begroting van het Ministerie van Financiën, niet meer nodig.

rijksoverheid

Begrotingsfonds

De opmerking van de RvS hebben aanleiding gegeven de bepalingen in artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds inzake de voeding, de uitgaven, de saldi en het beheer van het fonds en inzake de informatieverstrekking te schrappen. De RvS adviseert ook artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds in die zin aan te passen dat er geen sprake meer is van een fonds. Dat zou ook niet meer in de titel van de wet en in de artikelen tot uitdrukking moeten komen. Dit advies is niet gevolgd. Weliswaar is het BTW-compensatiefonds geen begrotingsfonds meer in de zin van de Comptabiliteitswet 2001, maar er blijft een geoormerkt budget beschikbaar op een begrotingsartikel binnen de begroting van het Ministerie van Financiën. Materieel blijft er dus een fonds bestaan en dat fonds (in casu het betrokken begrotingsartikel) zal om de continuïteit van het beleid te benadrukken de naam BTW-compensatiefonds (blijven) dragen.

Belastingrenteregeling

Ten slotte is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de eerder voorgestelde wijzigingen in artikel 9 van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met de met ingang van 1 januari 2013 geldende belastingrenteregeling niet via het onderhavige wetsvoorstel te regelen, maar via het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2012.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op