Verliesverrekening VPB
jan10

Verliesverrekening VPB

Hoe werkt verliesverrekening VPB? Samengevat wordt een verlies verrekend met de belastbare winsten van: het voorafgaande jaar (carry back / achterwaartse verliesverrekening) de negen volgende jaren (carry forward / voorwaartse verliesverrekening) Verliesverrekening VPB Eerst wordt een verlies voor zover mogelijk verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna wordt het verlies verrekend met de winsten van komende jaren....

Lees verder
Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente
nov03

Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

De aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente is geregeld in art. 13l VPB. Op grond daarvan komen renten en kosten ter zake van geldleningen die geacht worden verband te houden met de financiering van deelnemingen (de zogenoemde bovenmatige deelnemingsrente) niet in aftrek op de winst, voor zover het bedrag aan bovenmatige deelnemingsrente hoger is dan € 750 000. Hieronder vindt u een uitgebreide bespreking van deze...

Lees verder
Wijzigingen vpb 2014
jun19

Wijzigingen vpb 2014

Wat zijn de wijzigingen vpb 2014? Zoals elk jaar zijn er ook in 2014 weer een aantal veranderingen in de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Vpb tarieven 2014 De vpb tarieven zijn in 2014 niet gewijzigd. De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2014: Belastbaar bedrag Tarief tot en met € 200.000 20% boven € 200.000 25% Voor fiscale beleggingsinstellingen geldt...

Lees verder

Hoe belastbaar bedrag berekenen vpb (vennootschapsbelasting)?

In dit artikel gaan we in op de berekening van het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting (vpb). Belastbaar bedrag berekenen vpb Vennootschapsbelasting wordt (voor binnenlandse belastingplichtigen) geheven over het belastbaar bedrag. Het belastbare bedrag is de in een jaar gemaakte belastbare winst verminderd met de te verrekenen verliezen. De belastbare winst vervolgens is de jaarwinst minus de aftrekbare giften. Berekening...

Lees verder
Uitleg van het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente
dec04

Uitleg van het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (hierna: het besluit) werkt art. 13l lid 11 en art. 15ad lid 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: VPB) nader uit. In het besluit is de werking van de aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente bij reorganisaties geregeld. Dit begrip reorganisaties is erg ruim. Hieronder vallen onder andere: het verhangen van een deelneming binnen het concern, fusie,...

Lees verder

Vrijgestelde beleggingsinstelling en directeur-grootaandeelhouder (DGA)

In de overige fiscale maatregelen behorende bij het Belastingplan 2014 is een maatregel opgenomen inzake de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de vrijgestelde beleggingsinstelling. Wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht Vanwege wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) met ingang van 22 juli 2013 zouden de mogelijkheden om gebruik te maken van het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling in de...

Lees verder