Overnameholding

Met ingang van 2012 geldt er een nieuwe renteaftrekbeperking overnameholdings in de vennootschapsbelasting waarin is geregeld dat bij gebruik maken van een overnameholding renteaftrek niet meer of beperkt mogelijk is. Deze renteaftrekbeperking is gericht tegen overnameholdingconstructies waarbij bijvoorbeeld een buitenlandse vennootschap een Nederlandse vennootschap overneemt en daarna verkoopt aan een door de buitenlandse...

Lees verder

Behandeling van eigen en vreemd vermogen

Rente als vergoeding voor vreemd vermogen vormt zowel bedrijfseconomisch als fiscaal gezien een kostenpost en is daarom aftrekbaar. Dividend als vergoeding voor eigen vermogen is niet aftrekbaar. Vanwege dit verschil in de fiscale behandeling kan het voor belastingplichtigen om fiscale redenen voordelig zijn om meer vreemd vermogen aan te trekken dan zij uit bedrijfseconomische overwegingen zouden doen. De meeste gevallen waarin...

Lees verder

Huidige renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

De specifieke, wettelijke renteaftrekbeperkingen kunnen niet los worden gezien van de jurisprudentie over de fiscale behandeling van vreemd vermogen. Renteaftrekbeperkingen op grond van de jurisprudentie Voor het antwoord op de vraag of de rente aftrekbaar is, moet ten eerste worden vastgesteld of een geldverstrekking als kapitaal of als geldlening moet worden gekwalificeerd. De Hoge Raad heeft hier in de loop der jaren criteria voor...

Lees verder

Aanpassing aftrek deelnemingsrente

Als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, is besloten om de aftrek van deelnemingsrente te beperken. In dit wetsvoorstel is een renteaftrekbeperking opgenomen die is gericht op situaties waarin sprake is van excessieve aftrek van deelnemingrente. De opbrengst van deze maatregel bedraagt € 150 miljoen en zal worden aangewend voor het verkleinen van het begrotingstekort. Bosal-gat Met...

Lees verder