Loonheffing

Op deze pagina leest u alles over de loonheffing. De werkgever of uitkeringsinstelling houdt de loonheffing in op het loon of de uitkering. Dit bestaat uit loonbelasting, premies voor volksverzekeringen en  werknemersverzekeringen en bijdrage aan de zorgverzekering. Dit systeem is bedacht om te voorkomen dat belastingplichtigen ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moeten betalen. Bovendien worden op deze manier de inkomsten voor de overheid veilig gesteld.

Loonheffing over alle beloningen

Werkgevers moeten loonheffing afdragen over alle beloningen die zij aan hun werknemers verstrekken: salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, 13e maand, en loon in natura (bijvoorbeeld het privégebruik van een auto van de zaak).
Wel mogen werkgevers bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken, zoals € 0,19 per afgelegde zakelijke reiskilometer.
Via een elektronische loonaangifte dragen werkgevers en uitkeringsinstanties de loonheffing af aan de Belastingdienst.

Loonbelasting

Iedereen die in Nederland inkomen heeft uit een echte dienstbetrekking (werknemers) of een fictieve dienstbetrekking (zoals uitzendkrachten, stagiairs en topsporters met een door NOC*NSF verleende A-status), betaalt loonbelasting. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen uit:

  • een volks- of werknemersverzekering, zoals een AOW-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • voorzieningen als de bijstand, IOAW, IOAZ;
  • aanspraken die de werkgever heeft verleend, zoals een pensioen.

De Belastingdienst heeft een aparte regeling voor artiesten en beroepssporters die geen zelfstandig ondernemer zijn en waarvoor dus ook loonheffing moet worden ingehouden.

Premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Voor de volgende volksverzekeringen worden premies ingehouden:

Daarnaast worden premies ingehouden voor de werknemersverzekeringen. Dit zijn de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW).

De overheid stelt elk jaar in januari en in juli de hoogte van de premies voor de volks- en werknemersverzekeringen vast.

Afdrachtverminderingen loonbelasting

Werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikmaken van afdrachtverminderingen. Werkgevers hoeven in dat geval niet het volledige bedrag af te dragen dat zij bij de Belastingdienst hebben opgegeven. Hiermee kunnen zij bepaalde kosten (zoals studiekosten) compenseren.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling houdt in dat een werkgevers onbelaste vergoedingen aan de werknemers mag verstrekken, zoals een fiets of kerstpakketten. Blijft het totaalbedrag onder 1,4% van de loonkosten, dan is het onbelast. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens, dan moet de werkgever over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Daarnaast zijn vrijstellingen voor een aantal vergoedingen.

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingevoerd. Deze regeling is eenvoudiger dan de oude regeling vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2013 kunnen werkgevers jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2014 geldt de werkkostenregeling voor iedereen.