Schadevergoeding btw: wanprestatie en onrechtmatige daad

Wanneer is een ontvangen schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatige daad in Nederland belast met btw en wanneer is deze vrijgesteld? Hiervoor moet vastgesteld worden of de betaling een vergoeding vormt voor een prestatie. Als dat zo is, dan is de vergoeding belast. Is dit niet het geval dan is de vergoeding onbelast.

Belangrijk om te onthouden is dat de term “schadevergoeding” voor zeer uiteenlopende betalingen gebruikt wordt in de praktijk. Een echte schadevergoeding vloeit voort uit de wet (wanprestatie of onrechtmatige daad). Hieronder leggen we dan ook eerst uit wat wanprestatie en onrechtmatige daad zijn en vervolgens wat de btw gevolgen daarvan zijn.
Wat is wanprestatie?

Wanprestatie is geregeld in art. 6:74 BW. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Wanprestatie btw gevolgen

Er moet dus sprake zijn van een overeenkomst tussen A en B, waarbij A zijn afspraken niet nakomt. Als B daardoor schade lijdt, moet A die schade vergoeden. De prestatie is dan dus (nog) niet verricht, waardoor de betaling geen vergoeding vormt voor een prestatie, maar een pure schadevergoeding. In dat geval is de schadevergoeding btw vrij.
Belangrijk in dit kader was de uitspraak HvJ 18 juli 2007, C-277/05, Société Thermale. Hierin werd bepaald dat als een hotelreservering geannuleerd wordt en het hotel de reserveringskosten mag houden, dit geen vergoeding vormt voor een prestatie maar een forfaitaire schadeloosstelling. Er is namelijk geen rechtstreeks verband met een prestatie (er wordt immers geen hotelovernachting meer geleverd).

Wat is een onrechtmatige daad?

Onrechtmatige daad is geregeld in art. 6:162 BW. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Onrechtmatige daad btw gevolgen

Voor onrechtmatige daad is geen overeenkomst tussen A en B nodig. In dit geval moet A de schade die hij veroorzaakt aan B vergoeden. Ook deze vergoeding van schade zal meestal geen rechtstreeks verband hebben met een verrichte prestatie. Ook hier is btw heffing dus niet aan de orde.

Conclusie schadevergoeding btw

Geconcludeerd kan worden dat een schadevergoeding voor de btw vaak onbelast is, omdat rechtstreeks verband met een verrichte prestatie ontbreekt. Let echter wel goed op of er sprake is van een echte schadevergoeding. In de praktijk wordt de term namelijk ook gebruikt voor betalingen voor prestaties die wel met btw zijn belast!Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op