Globalisering: Goed of Slecht?

Globalisering, ook wel mondialisering genoemd, is het wereldwijde proces van culturele, politieke, maar vooral economische integratie. Het hoofdkenmerk van globalisering is dan ook verspreiding van de internationale productie en handel. De mondialisering wordt gedreven door de enorme vooruitgang op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Begrippen die worden geassocieerd met globalisering en mondialisering zijn het kapitalisme en het ontstaan van de consumentencultuur.
De goede kant van globalisering

Wat is de goede kant van globalisering? De verspreiding van de productie over de wereld zorgt voor efficiëntere productie dan door afzonderlijke landen mogelijk is. Iedereen doet wat hij het beste kan. Hierdoor kan wereldwijd meer geproduceerd worden dan anders het geval zou zijn. Dit heeft een toename van de welvaart tot gevolg. Het is hiervoor echter wel van groot belang dat de markten open zijn. Protectionisme verstoort dit proces namelijk in grote mate. Als er sprake is van een open markt leidt de efficiency tot lagere prijzen en een beschikbaarheid van (luxe)producten voor alle mensen over de hele wereld. De werkgelegenheid zal toenemen en de arbeidsomstandigheden en het salaris worden beter voor iedereen.

De slechte kant van globalisering

Wat is de slechte kant van globalisering? Door de open markten en de verbeterde efficiency neemt de concurrentie toe. Dit betekent dat vooral kleine ondernemers geconcurreerd zullen worden. Hele bedrijfstakken zullen verdwijnen uit landen (omdat andere landen dat beter kunnen) en er zal sprake zijn van een herverdeling van de welvaart over de wereld. Dit zal uiteraard grote gevolgen hebben voor het maatschappelijk draagvlak en de sociale coherentie. Mensen zullen flexibeler moeten worden en zich meer moeten richten op de vraag uit de markt. Het is niet meer mogelijk voor mensen om een beroep uit te oefenen waar ze niet erg goed in zijn. De economie zal leidend worden in het leven van alledag. Door de open grenzen zullen landen in extreme mate afhankelijk van elkaar worden, waardoor er grote wereldwijde pieken en dalen in de economie zullen optreden.

Globalisering: goed of slecht?

Is globalisering nou goed of slecht? Het probleem is dat landen op dit moment niet dezelfde spelregels hanteren. Denk aan Amerika en Engeland die altijd geld kunnen bijdrukken. Denk aan China, dat haar eigen munt kunstmatig goedkoop houdt om de export te bevorderen. Denk aan de handelsbarrières die er nog steeds zijn voor ontwikkelingslanden. Denk aan subsidieregelingen voor nationale bedrijfstakken, die eigenlijk in internationaal verband niet concurrerend meer zijn. Denk aan het ontbreken van vertrouwen in de internationale financiële markten. Denk aan oorlogen en andere conflicten.

Als al deze zaken er niet meer zouden zijn, zou globalisering een enorme vooruitgang kunnen zijn voor alle mensen op deze planeet. Zolang dit echter niet het geval is, blijft globalisering en vooral de goede kant ervan een wassen neus, zoals de crisis van de afgelopen jaren onomstotelijk hebben aangetoond.Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op