Uitwisseling inlichtingen over rulings

De aanpak van belastingontwijking en agressieve fiscale planning staat internationaal hoog op de agenda. In 2013 is het G20/OESO-project Addressing Base Erosion & Profit Shifting (BEPS-project) van start gegaan. Op 5 oktober 2015 heeft de OESO de definitieve actierapporten van dit project gepresenteerd. Een van de actiepunten van het BEPS-project betreft het tegengaan van schadelijke belastingpraktijken door middel van de uitwisseling van inlichtingen over rulings tussen belastingautoriteiten.EU

Ook de Europese Raad heeft aangedrongen op het opvoeren van de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning. Het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de transparantie inzake rulings te vergroten door uitwisseling inlichtingen over rulings tussen belastingautoriteiten binnen de Europese Unie (EU) automatisch uit te gaan wisselen, is door de Europese Raad dan ook positief verwelkomd. In Richtlijn 2015/2376/EU (de richtlijn) zijn daartoe voorschriften over de automatische uitwisseling van rulings en verrekenprijsafspraken tussen EU-lidstaten (verder: lidstaten) opgenomen.

Nederland

Het kabinet heeft onder meer in zijn appreciatie van de actierapporten van 5 oktober 2015 uitgesproken dat transparantie en uitwisseling van informatie over rulings een belangrijk wapen is tegen belastingontwijking. Transparantie en uitwisseling van fiscale gegevens stelt landen immers in staat hun eigen belastingregels beter toe te passen. Het kabinet is groot voorstander van de op dit gebied door de OESO en de EU ontwikkelde initiatieven, mede gelet op de voortrekkersrol die Nederland op het gebied van de inlichtingenuitwisseling vervult.

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de richtlijn in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) geïmplementeerd. Hiermee wordt de uitwisseling van inlichtingen over rulings tussen de lidstaten geregeld.

De uitwisseling van informatie over rulings met de landen waarmee overeenkomstig de OESO-richtlijnen wordt uitgewisseld, vindt plaats op basis van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag) , op basis van een belastingverdrag of op basis van een Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Die uitwisseling vergt geen implementatie in nationale wetgeving; de WIB biedt al voldoende basis.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijzigingen is 1 januari 2017. Het wetsvoorstel bevat geen verplichtingen die niet samenhangen met de implementatie van de richtlijn. Een transponeringstabel maakt deel uit van deze toelichting.Bewaren

Bewaren

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie